Nasıl Bir Kent Konseyi? Burak Mumcu Yazdı..

0
167

Bilindiği üzere Kent Konseyleri kent adına çalışan, içerisinde bulunduğu komisyonlar, meclisler ve çalışma gruplarıyla topluma karşı sorumluluğu olan, yerel yönetimlerde halkın temsilini ve katılımını sağlayan kuruluşlardır. Bu yapılar içerisinde oluşturduğu alt oluşumlarla kente dair akademik ve bilimsel veriler üreterek projeler geliştiren, bunu şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşan, kurumsal arası diyalogu geliştirerek halkın yerel yönetim ile birlikte kentin yönetimine katılımını arttırmayı sağlayan meclislerdir. Kent konseyleri, kentlerin daha yaşanabilir, adil ve sürdürülebilir hale getirilmesinde kritik bir rol oynar. Doğru bir kent konseyi yönetimi, katılımcılık, liyakat, kent demokrasisi ve bilimsel ilkelerin ışığında şekillendirilmelidir.

Kentin doğası, kültürel mirası, sanatı, eğitimi, sağlığı, dezavantajlı grupları, ulaşımı, kültürü, dokusu ve buna benzer pek çok zenginliklerinin korunarak ileri ki nesillere aktarılması ise ancak toplumsal diyaloğun geliştirilmesiyle sağlanabilir.

Bu da katılımcılığın sağlanması ile mümkündür. Katılımcılık, kent konseyi yönetiminin temel taşlarından biridir.

1-         Halkın Bilgilendirilmesi ve Katılımının Teşviki : Kent konseyi, düzenli bilgilendirme toplantıları ve halk meclisleri düzenleyerek, halkın projeler hakkında bilgi sahibi olmasını ve fikirlerini beyan etmesini sağlamalıdır.

2-         Çeşitli Toplum Kesimlerinin Temsili: Konseyde, farklı yaş gruplarından, meslek gruplarından, cinsiyetlerden ve etnik kökenlerden temsilciler bulunmalıdır. Böylece toplumun tüm kesimlerinin görüşleri dikkate alınabilir.

3-         Teknolojik Araçların Kullanımı: Online platformlar ve uygulamalar aracılığıyla halkın öneri, şikayet ve görüşlerini iletebileceği kanallar oluşturulmalıdır.

Tüm bunlar aynı zamanda liyakat, yetenek ve becerilere dayalı adil bir seçim süreci ile sağlanabilir. Liyakat esasına dayalı bir kent konseyi yönetimi için oluşacak kadro ve yönetimlerin de bu ilkelerle hareket ederek karar alma, sorunlara hızlı çözüm üretme, hemşerilik hukunu sağlayıcı, kente ilişkin temel stratejileri geliştirecek, ortaya çıkan sorunların, faaliyet planlarının belirlenmesi ve uygulanması aşamasında tüm kenti kapsayan ortak aklın oluşmasının sağlaması noktasında önemi büyüktür. Konsey üyeleri ve başkanın, kent yönetimi, şehir planlaması, çevre bilimi gibi alanlarda eğitimli ve uzman kişilerden seçilmesi gerekmektedir.

Bilimsel ilkeler doğrultusunda hareket eden bir kent konseyi ise kent sorunlarına sürdürülebilir ve etkili çözümler üretebilir.

Karar alma süreçlerinde, bilimsel verilere ve analizlere dayalı olarak hareket edilmelidir. Araştırmalar, istatistikler ve bilimsel raporlar rehber alınmalıdır.

Çeşitli alanlarda uzman danışmanlar istihdam edilmeli ve bilimsel araştırmaların sonuçları düzenli olarak değerlendirilmelidir.

Katılımcılığın sağlanması, liyakatlı bir yönetim ve kadronun belirlenmesi, bilimsel ilkelerin belirlenmesinın yanında ise bir diğer en önemli olgu kent demokrasisidir.

Kent demokrasisi, yerel yönetimlerin demokratik değerlerle yönetilmesini ifade eder. Kent Konseyi’nin bütün dinamikleriyle şeffaf, hesap verebilir, katılımcı, sürdürülebilir, ortak akılcı, ön görülebilir şekilde işlemesi önemlidir.

Bu doğrultuda;

1-         Şeffaf Yönetim: Alınan kararlar ve yapılan harcamalar hakkında halk düzenli olarak bilgilendirilmelidir. Açık veri uygulamaları bu şeffaflığı sağlayabilir.

2-         Hesap Verilebilirlik: Konsey üyeleri, yaptıkları çalışmalar hakkında periyodik olarak halka hesap vermeli ve geri bildirimleri dikkate almalıdır.

3-         Katılımcı Planlama: Büyük projeler ve önemli kararlar alınırken halkın doğrudan katılımı sağlanmalı, referandumlar veya kamuoyu yoklamaları yapılmalıdır.

Bunlara ek olarak, nitelikli ve deneyimli bir kadroya sahip olmak, karar verme ve uygulama süreçleri etkin ve verimli bir şekilde yürütmek, çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik ilkeleri göz önünde bulundurularak kararlar vermek, güçlü bir sivil toplumla yakın ilişkiler kurmak, ulusal ve uluslararası ağlarla iş birliği yapmak etkili bir kent konseyi yönetimi, şehri daha yaşanabilir, refah ve müreffeh bir yer haline getirebilir. Bu nedenle, yukarıdaki unsurların göz önünde bulundurularak kent konseylerinin yönetilmesi büyük önem taşımaktadır.

Sonuç olarak katılımcılığı, liyakatı, kent demokrasisini ve bilimsel ilkeleri benimseyen bir kent konseyi, kentlerin daha yaşanabilir, adil ve sürdürülebilir hale gelmesini sağlar. Bu ilkeler doğrultusunda, halkın katılımını teşvik eden, şeffaf ve adil bir yönetimle, bilimsel veriler ışığında kararlar alan bir kent konseyi oluşturulmalıdır. Başkan ve yönetim ise bu değerleri benimsemiş, yetkin ve etik bireylerden oluşmalıdır. Silivri’deki tüm meslek odaları, sivil toplum örgütleri, aydınlar, sanatçılar, akademisyenler, bilim insanları, öğrenciler, kent halkı ile tüm dinamiklerin bu hassasiyetlerle kentin yönetimine katılımcılığı kent adına çok önemlidir.

Bu şekilde, kentlerin geleceği güvence altına alınabilir.

Öncelikle 26 Mayıs Pazar günü Silivri’de yapılacak 2024 Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısında tüm aday ve katılımcılara başarılar dilemekle birlikte aynı zamanda kentli bir vatandaş ve kent konseyi genel kurul üyesi olarak liyakatlı, şeffaf ve kent demokrasisine uygun bir Kent Konseyi’nin oluşması için gerekli çabayı ve desteği sağlamak, kentin çıkarlarını kollayan, denetleyici bir unsur olarak kent meclisinde tüm Silivri’li üyeler gibi bu sorumlulukla hareket etmek üzere enerji aktaracağımızı belirtmek isterim.

Silivri için, hep birlikte.

Saygılarımla.

Burak MUMCU